Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání

Průvodce rodiče pro volbu povolání dítěte

Znáte skutečné talenty, zájmy a potřeby svého dítěte, abyste spolu zvládli volbu jeho budoucího povolání?

Neustálý rozvoj společnosti přináší změny do všech oborů a profesí. Zjistěte, jakými tématy děti provést, aby se na svou profesní cestu vydaly pro ně co nejlepším směrem. Směrem k úspěchu a životní spokojenosti.

Co vám průvodce rodiče přinese?

Inspirace pro přemýšlení a diskuse s dětmi

Možnosti, jak být dětem podporou a průvodcem jejich cestou od předškolního věku až po práh dospělosti

Mnoho praktických informací, tipů a zajímavých zdrojů v oblasti volby vzdělávací a profesní dráhy

Možnost seznámit se se současnými trendy v kariérovém poradenství a kariérovém vzdělávání

Nové podněty a inspiraci pro práci s dětmi, komunikaci s rodiči a pro jejich případnou spolupráci se školou

Možnost reflektovat vlastní vzdělávací a profesní dráhu

„Dospělí mi však poradili, abych nechal toho kreslení otevřených a zavřených hroznýšů a zajímal se raději o zeměpis, dějepis, počty a mluvnici. Tak se stalo, že jsem se v šesti letech vzdal skvělé malířské kariéry. Neúspěch mé kresby číslo 1 a kresby číslo 2 mě odradil. Dospělí sami nikdy nic nechápou a děti to hrozně unavuje, stále a stále jim něco vysvětlovat. Musel jsem si tedy vybrat jiné povolání a naučil jsem se řídit letadlo. Létal jsem tak trochu po celém světě.

A je pravda, že mi zeměpis hodně posloužil. Dovedl jsem na první pohled rozeznat Čínu od Arizony. Je to velice užitečné, když člověk v noci zabloudí.“

Letec, přítel Malého prince
(Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ)

Co najdete v průvodci rodiče?

Knihu doporučujeme jako četbu cestopisu, který je psán lehkým a srozumitelným jazykem. Neobsahuje však rychlý návod, jak si poradit s volbou povolání, nýbrž může pomoci v tom, jak být v roli rodiče užitečný a provést své dítě vzdělávací a profesní cestou od předškolního věku až po práh dospělosti.

Tipy pro přemýšlení a případné diskuse rodičů s dětmi o jejich (profesním) životě

Otázky rodičů, které si kladou v souvislosti s rozhodováním dětí o budoucnosti, a odpovědi kariérového poradce

Aktivity pro rodiče, které pomáhají reflektovat vlastní vzdělávací a profesní dráhu

Příběhy lidí, kteří již prošli rozhodováním o své budoucnosti a poutavě o tom mluví

Inspirace se zajímavými odkazy z oblasti volby povolání z českého prostředí a zahraničí

Podněty pro oblast kariérového poradenství a kariérového vzdělávání ve škole a pro spolupráci rodičů a školy

Obsah průvodce rodiče

Kapitola 1 - Svět práce

STÁHNOUT PDF UKÁZKU str. 16-17

Neustálý rozvoj techniky, informačních a komunikačních technologií a umělé inteligence přináší postupné změny do jednotlivých oborů, popř. profesí, na které bychom měli reagovat. Z tohoto důvodu je důležité přemýšlet o tom, v jaké míře a jakým způsobem se mění obor, o kterém vaše dítě přemýšlí. Na internetu existuje mnoho článků, které informují o tom, jak který obor je (bude) dotčený automatizací a robotizací. Tyto informace je třeba brát s velkou rezervou a rozhodně jim nedovolit, aby sloužily jako zdroj strachu o dítě a jeho profesní budoucnost. Tyto informace jsou a mají být inspirací pro společné diskuse. Které znalosti, vlastnosti a dovednosti budou důležité pro vaše dítě, aby bylo úspěšné ve světě práce?

 

Kapitola 2 - Vliv rodiny

Dítě ovlivňujete i tím, jakým způsobem mluvíte o svém vzdělání a práci, o hodnotách, které jsou pro vás v práci důležité, o tom, jaká povolání se hodí pro muže a jaká pro ženy. Aktivity rodiče prozrazující jeho přesvědčení o důležitosti vzdělání v životě jednotlivce mají zásadní dopad na zvažování alternativ a rozhodování dítěte. Vidí, co děláte a zda jste spokojeni, a vše se ho nějakým způsobem dotkne i v situacích, kdy o ničem cílevědomě nepřemýšlí, ani nemluví. Jakým způsobem ovlivňujete vaše dítě vy?

Kapitola 3 - Rodičovské role

STÁHNOUT PDF UKÁZKU str. 32-33

Jaká je role rodiče při rozhodování dítěte o dalším směru vzdělávání? Co od nich děti očekávají a vnímají jako nápomocné a užitečné pro sebe? V této kapitole spolu popřemýšlíme o rolích, ve kterých můžete být svému dítěti podporou. Rozdělili jsme je do pěti skupin:

  • Rodič jako vzor – Mnoho rodičů se dnes ve výchově spoléhá hlavně na rady expertů a odbornou literaturu, zapomínají však, že nejdůležitější je pro dítě rodičovský vzor. Kdo vás nejvíce ovlivňoval ve vašem kariérovém směřování? Víte, koho považuje vaše dítě za inspirativní?
  • Rodič jako průvodce sebepoznáním dítěte – Jak zjistit, co vaše dítě nejvíce zajímá? Jak poznáte, v čem vyniká a na čem by mohlo i profesně stavět? Naučte své dítě, že své zájmy a silné stránky může hledat ve svých příbězích. Úkolem rodiče je v první fázi podpořit své dítě, rozevřít co nejšířeji nůžky jeho přemýšlení. Nechte ho snít! Není žádoucí ho hned od začátku omezovat v jeho uvažování uzemněním typu “Na to nemáš. Přemýšlej podle toho, na co máš.”
  • Rodič jako podporovatel – Každý rodič chce, aby bylo jeho dítě ve škole úspěšné. Jeho podpora a pomoc vychází z dobrého úmyslu a v nejlepším zájmu dítěte. Lidé úspěšní ve svých oborech, kteří vnímají roli svých rodičů a jejich podíl na svém úspěchu, často nejvíce oceňují to, že je rodiče podporovali právě v tom, co oni chtěli a nepochybovali o tom, že dosáhnou toho, za čím poctivě půjdou. Jak poskytovat podporu, aby ji dítě vnímalo pozitivně?
  • Rodič jako zprostředkovatel reality – Zkušenosti jsou nepřenositelné, nicméně mohou inspirovat. Mluvte doma před svým dítětem a s ním o své práci. Povídání můžete doplnit tím, že ho vezmete na své pracoviště. Co ještě můžete udělat, čím byste mu zprostředkovávali realitu světa práce?
  • Rodič jako nositel informací – Rodič je svému dítěti významným zprostředkovatelem zdrojů informací pro volbu školy a budoucí profese. Které jsou kvalitní zdroje informací pro oblast volby školy a budoucí profese? Důležité je vědět, pro jaký účel zdroje hledáme a znát požadavky, které na ně klademe.
Kapitola 4 - Od rozhodnutí k nástupu do školy

STÁHNOUT PDF UKÁZKU str. 82-83

Vaše dítě již ví, jaký obor (povolání) chce studovat. Nyní hledá odpověď na otázky: Na které školy podat přihlášku? Jak vše zařídit a dostat se na vysněnou školu? Jak poznat tu lepší školu ze dvou možných? V této kapitole se zabýváme praktickými záležitostmi spojenými s finálním rozhodnutím a nástupem na školu.

Kapitola 5 - Možnosti změny studia

I když se spolu s dítětem zodpovědně věnujete výběru studijního oboru a vhodné školy, není zaručeno, že ho pak realita školy či oboru zaujme nebo zvládne její požadavky. Přechod na vyšší stupeň vzdělávání je vždy velká změna, zátěž a stres, a zvyknout si na novou školu, nový kolektiv a nový přístup chvilku trvá. Stává se, že původní volba nebyla správná, a je potřeba řešit přestup na jiný obor na dané škole příp. na jinou školu. Kterým směrem se ale vydat? Můžete něco udělat pro tu “správnou” změnu?

Kapitola 6 - Kariérové poradenství na škole a spolupráce rodiče se školou

Jak zodpovědný rodič, tak dobrá škola usilují o podporu dětí v jejich kariérovém rozvoji a rozhodování. V tomto sledují rodiče i pedagogové stejný cíl. Mohou mít na volbu kariéry jiný náhled, ale právě to otevírá prostor pro spolupráci, diskusi a oboustranné rozšíření úhlů pohledu – školní prostředí často nevnímá realitu světa práce a lidé z praxe neznají možnosti školského systému. Jak spolu komunikovat? Kde vidíme prostor pro rozvoj vaší spolupráce se školou?

Co říkají naši čtenáři

Kniha Průvodce rodičů kariérou dítěte nabízí velmi netradiční pohled na oblast kariérového poradenství. Jde o zajímavou formu rozhovoru kariérového poradce a rodiče. Cílem tohoto rozhovoru je navigovat rodiče v procesu komunikace s dětmi o otázkách, které jsou spojené s jejich rozhodováním o volbě dalšího vzdělávání a budoucího profesního zaměření. Text je psaný tak, aby byl rodičům srozumitelný a blíže je seznámil s tím, co mohou pro své děti v tomto období udělat sami, a co může nabídnout kariérový poradce. Dává též konkrétní příklady, jak vést s dětmi dialog, tipy, jak si poradit, když se nedaří. V čem spatřuji zajímavost této knihy? Především v propojení přirozeného působení rodičů s možností kultivace jejich role a aktivního uchopení tohoto tématu. Oceňuji také fakt, že kniha ukazuje možnosti i limity jednotlivých aktérů – rodičů i škol, a podporuje rodiče v tom, aby tyto možnosti aktivně rozšiřovali. Knihu jsem s radostí přečetla a dovolím si na závěr parafrázi známého přísloví – kdo hledá, v této knize najde.

Alice Müllerová
kariérová poradkyně a lektorka,
spoluzakladatelka Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z.s.

Je to kniha plná opravdových příběhů, příkladů z praxe, návodů, odkazů na online zdroje s popisem výhod a nevýhod, otázek a odpovědí prokládaných užitečnou a zajímavou teorií. Nemůžu říci, že jsem knihu zhltla jedním dechem, protože jsem se jí schválně pomalu prokousávala, stále se k něčemu vracela a přemýšlela o obsahu jednotlivých sdělení nahlíženém z nepřeberného množství úhlů pohledu. Bylo to velmi inspirativní, obohacující… Pro mě prostě úžasné čtení.

Blanka Dračková
výchovná poradkyně na gymnáziu

Inspirativní knížka pro přemýšlivé a zodpovědné rodiče.

Cesta dítěte ke kariéře a spokojenému životu nezačíná rozhodnutím v deváté třídě nebo před maturitou. Mělo by objevovat svět práce a své touhy i možnosti již od útlého věku. A rodič, nechť je mu laskavým průvodcem.

Jen si říkám, kdybych šla po této cestě, ušetřila bych si spoustu současných starostí se svými nyní dospívajícími dětmi 🙂

Veronika Mynářová
rodič

Za obzvlášť užitečné považuji nejen praktické tipy na aktivity a náměty k diskusím v rodině, ale také mnohá upozornění na to, co rodiče často komunikují nepřímo až nevědomky a jejich děti to přitom silně vnímají. Uvědomění rodičů, jaká svá přesvědčení svou (ne)komunikací vyjadřují, a následná práce s nimi, zvyšuje šanci k lepšímu porozumění s jejich dětmi a otevření důležitého důvěrného prostoru k provedení jejich vzdělávací cestou.

Anna Sítorová
pedagožka a lektorka

Po přečtení je dojem z publikace velmi pozitivní, nechybí žádná podstatná informace.

Přínosem byl pro mě pohled na současné hodnocení poptávky na pracovním trhu, kde je zaměření nejen na znalosti, ale také na osobnostní schopnosti a dovednosti. Pro celoživotní rozvoj je důležité, aby rodiče systematicky své děti připravovali, a právě tato publikace úspěšně pracuje s „návodem“, jak takovou přípravu provést.

Eva Winklerová
rodič

Kniha je napsána lidmi, kteří znají systém, a přitom přemýšlí mimo něj. Díky tomu obsahuje to dobré z obou světů.

Je to průvodce, který je na straně dítěte, a inspiruje k tomu, jak se podílet na hledání jeho vlastní cesty. K tomu pomáhají vhledy, podněty k diskusi i praktické informace, kterých v knize najdete dostatek.

Jura Glaser
rodič

Milá paní kolegyně, děkuji za důvěru. Vše jsem pozorně pročetla. K Vaší knize nemám vůbec žádnou připomínku. Je tam vše, co je podstatné a velmi hezky metodicky zpracované. Moc vám držím palce a mám radost, že se něco děje, a hlavně správným směrem.

Jarmila Vaničková
výchovná poradkyně SOŠ a SOU

Kdo pro vás knihu napsal

Jsme kariérové poradkyně a lektorky. Při práci sledujeme spokojenost našich klientů a v případě dětí vnímáme jako zásadní i spolupráci s rodiči. Chceme je podporovat, aby mohli být oporou svým dětem ve velkém rozhodovacím procesu, kam po škole a jak dál do světa práce. A tak vznikla myšlenka, napsat pro rodiče knihu…

Andrea Csirke

Andrea Csirke

Moje cesta k tomu, co dělám dnes, byla klikatá. Vystudovala jsem ekonomii a práva. Mám za sebou různorodé pracovní zkušenosti v komerčním, veřejném a neziskovém sektoru, které mají jedno společné – byla a je to práce s lidmi. Již nějakou dobu se věnuji kariérovému poradenství a nabízím podporu lidem při jejich cestě životem. Baví mě přemýšlet o světě a jeho proměnách. Mám ráda pohyb ve všech jeho podobách.

Petra Šnepfenbergová

Petra Šnepfenbergová

S trochou nadhledu mohu o sobě tvrdit, že jsem se od mala připravovala na roli učitelky.  Nakonec velkou část svého dosavadního profesního života jsem jako středoškolská učitelka i pracovala. Během působení na gymnáziu jsem do svého pracovního portfolia přidala kariérové poradenství a vzdělávání, kterému se systematicky věnuji od roku 2008. Za svou práci jsem získala v roce 2018 Národní cenu kariérového poradenství.

Mou cílovou skupinou jsou především pedagogové, rodiče, žáci a studenti právě proto, že mám profesně nejblíž školství a vzdělávání. Zajímá mě například komunikace mezi rodičem a dítětem, které se rozhoduje „kam po škole“, ale také propojování školy, rodiny a reality světa práce.

Zvláštní poděkování patří zakladatelům společnosti Com-PASS Advisory s.r.o., Ondřeji Buštovi a Imrichu Lozsimu. Jejich velkorysost nám poskytla jistotu finančního zázemí, abychom se mohli plně věnovat psaní této publikace.

“Vzdělání považujeme za hodnotu, do které se vyplatí investovat. Podle nás se dokonce jedná o jednu z nejlepších investicí, kterou můžeme pro budoucnost nás a našich dětí udělat. Taková investice se zcela jistě neztratí, budou-li naše děti chtít samy se vzdělávat a najdou-li k tomu svoji vlastní cestu. My rodiče jim můžeme pomoci tím, že důležitost vzdělání budeme neustále připomínat a budeme svým dětem k dispozici, potřebují-li pomoc. Tato kniha je zamyšlením nad tím, jak by tato cesta mohla vypadat, proto jsme se její vznik za Com-PASS Advisory rozhodli podpořit.”

Ondřej Bušta a Imrich Lozsi 

Koupit e-knihu

Zvolte si prosím variantu pro jednotlivce nebo podle počtu žáků vaší školy nebo instituce

Časté otázky a odpovědi

Je e-kniha vhodná pro rodiče dětí v posledních ročnících základní školy nebo i mladších?

Kniha je inspirací k zamyšlení pro všechny rodiče. Od rodičů dětí v mateřských školách až po rodiče studentů na středních školách. Knihou může projít jakýkoliv rodič (i budoucí) přemýšlejíc o sobě, o svém vzdělání a práci. Během četby má příležitost zamyslet se nad tím, co potřebuje jeho dítě při rozhodování o své budoucnosti a jak mu může být nápomocný. Čím dřív s tím rodič začne, tím lépe.

Jak rychle získám e-knihu?

Při platbě kartou či online převodem vám bude e-kniha vygenerována okamžitě po připsání platby na náš bankovní účet. V případě využití běžného bankovního převodu transakce může trvat delší dobu.

V jakém formátu bude e-kniha doručena?

E-kniha je ve formátu PDF, který podporuje každé vaše zařízení. Upozorňujeme, že software SimpleShop, kterým řešíme prodej této e-knihy, propisuje do její PDF verze na druhou stránku a do zápatí každé stránky e-knihy jméno (název) a e-mail objednavatele.

Vystavíte mi fakturu?

Ano. Po objednávce vám bude ihned vystavena a zaslána na vámi zadanou emailovou adresu faktura.

Nabízíte doprovodnou akci k e-knize?

Realizujeme workshopy, webináře či jiné akce připravené na míru pro rodiče a kariérové poradce. Více informací najdete na webu www.kymcimbyt.cz nebo nám napište na info@pruvodcerodice.cz.

Jak mohu e-knihu sdílet?

Pokud se vám kniha líbí a myslíte si, že může obohatit i Vaše kamarády, kolegy a známé, budeme rádi, když budete šířit odkaz na webové stránky www.pruvodcerodice.cz. Podpoříte tím vznik dalších zajímavých materiálů.

Jak mohu doručit e-knihu rodičům našich studentů?

Pokud máte školní licenci, můžete ji rodičům vašich studentů rozeslat emailem. Pokud máte MAP licenci, zašlete ji vašim školám, které ji pošlou rodičům emailem.

Kdo je prodejcem e-knihy?

Jsme Kým čím být, z. s., se sídlem Na Slavíkově 535/25,
111 01 Praha 10, IČO: 052 33 003. Zde nás můžete kontaktovat.

Share This