Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání

Průvodce rodiče pro volbu povolání dítěte

Znáte skutečné talenty, zájmy a potřeby svého dítěte, abyste spolu zvládli volbu jeho budoucího povolání?

Neustálý rozvoj společnosti přináší změny do všech oborů a profesí. Zjistěte, jakými tématy děti provést, aby se na svou profesní cestu vydaly pro ně co nejlepším směrem. Směrem k úspěchu a životní spokojenosti.

Co vám průvodce rodiče přinese?

Inspirace pro přemýšlení a diskuse s dětmi

Možnosti, jak být dětem podporou a průvodcem jejich cestou od předškolního věku až po práh dospělosti

Mnoho praktických informací, tipů a zajímavých zdrojů v oblasti volby vzdělávací a profesní dráhy

Možnost seznámit se se současnými trendy v kariérovém poradenství a kariérovém vzdělávání

Nové podněty a inspiraci pro práci s dětmi, komunikaci s rodiči a pro jejich případnou spolupráci se školou

Možnost reflektovat vlastní vzdělávací a profesní dráhu

„Dospělí mi však poradili, abych nechal toho kreslení otevřených a zavřených hroznýšů a zajímal se raději o zeměpis, dějepis, počty a mluvnici. Tak se stalo, že jsem se v šesti letech vzdal skvělé malířské kariéry. Neúspěch mé kresby číslo 1 a kresby číslo 2 mě odradil. Dospělí sami nikdy nic nechápou a děti to hrozně unavuje, stále a stále jim něco vysvětlovat. Musel jsem si tedy vybrat jiné povolání a naučil jsem se řídit letadlo. Létal jsem tak trochu po celém světě.

A je pravda, že mi zeměpis hodně posloužil. Dovedl jsem na první pohled rozeznat Čínu od Arizony. Je to velice užitečné, když člověk v noci zabloudí.“

Letec, přítel Malého prince
(Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ)

Co najdete v průvodci rodiče?

Knihu doporučujeme jako četbu cestopisu, který je psán lehkým a srozumitelným jazykem. Neobsahuje však rychlý návod, jak si poradit s volbou povolání, nýbrž může pomoci v tom, jak být v roli rodiče užitečný a provést své dítě vzdělávací a profesní cestou od předškolního věku až po práh dospělosti.

Tipy pro přemýšlení a případné diskuse rodičů s dětmi o jejich (profesním) životě

Otázky rodičů, které si kladou v souvislosti s rozhodováním dětí o budoucnosti, a odpovědi kariérového poradce

Aktivity pro rodiče, které pomáhají reflektovat vlastní vzdělávací a profesní dráhu

Příběhy lidí, kteří již prošli rozhodováním o své budoucnosti a poutavě o tom mluví

Inspirace se zajímavými odkazy z oblasti volby povolání z českého prostředí a zahraničí

Podněty pro oblast kariérového poradenství a kariérového vzdělávání ve škole a pro spolupráci rodičů a školy

Obsah průvodce rodiče

Kapitola 1 - Svět práce

STÁHNOUT PDF UKÁZKU str. 16-17

Neustálý rozvoj techniky, informačních a komunikačních technologií a umělé inteligence přináší postupné změny do jednotlivých oborů, popř. profesí, na které bychom měli reagovat. Z tohoto důvodu je důležité přemýšlet o tom, v jaké míře a jakým způsobem se mění obor, o kterém vaše dítě přemýšlí. Na internetu existuje mnoho článků, které informují o tom, jak který obor je (bude) dotčený automatizací a robotizací. Tyto informace je třeba brát s velkou rezervou a rozhodně jim nedovolit, aby sloužily jako zdroj strachu o dítě a jeho profesní budoucnost. Tyto informace jsou a mají být inspirací pro společné diskuse. Které znalosti, vlastnosti a dovednosti budou důležité pro vaše dítě, aby bylo úspěšné ve světě práce?

 

Kapitola 2 - Vliv rodiny

Dítě ovlivňujete i tím, jakým způsobem mluvíte o svém vzdělání a práci, o hodnotách, které jsou pro vás v práci důležité, o tom, jaká povolání se hodí pro muže a jaká pro ženy. Aktivity rodiče prozrazující jeho přesvědčení o důležitosti vzdělání v životě jednotlivce mají zásadní dopad na zvažování alternativ a rozhodování dítěte. Vidí, co děláte a zda jste spokojeni, a vše se ho nějakým způsobem dotkne i v situacích, kdy o ničem cílevědomě nepřemýšlí, ani nemluví. Jakým způsobem ovlivňujete vaše dítě vy?

Kapitola 3 - Rodičovské role

STÁHNOUT PDF UKÁZKU str. 32-33

Jaká je role rodiče při rozhodování dítěte o dalším směru vzdělávání? Co od nich děti očekávají a vnímají jako nápomocné a užitečné pro sebe? V této kapitole spolu popřemýšlíme o rolích, ve kterých můžete být svému dítěti podporou. Rozdělili jsme je do pěti skupin:

  • Rodič jako vzor – Mnoho rodičů se dnes ve výchově spoléhá hlavně na rady expertů a odbornou literaturu, zapomínají však, že nejdůležitější je pro dítě rodičovský vzor. Kdo vás nejvíce ovlivňoval ve vašem kariérovém směřování? Víte, koho považuje vaše dítě za inspirativní?
  • Rodič jako průvodce sebepoznáním dítěte – Jak zjistit, co vaše dítě nejvíce zajímá? Jak poznáte, v čem vyniká a na čem by mohlo i profesně stavět? Naučte své dítě, že své zájmy a silné stránky může hledat ve svých příbězích. Úkolem rodiče je v první fázi podpořit své dítě, rozevřít co nejšířeji nůžky jeho přemýšlení. Nechte ho snít! Není žádoucí ho hned od začátku omezovat v jeho uvažování uzemněním typu “Na to nemáš. Přemýšlej podle toho, na co máš.”
  • Rodič jako podporovatel – Každý rodič chce, aby bylo jeho dítě ve škole úspěšné. Jeho podpora a pomoc vychází z dobrého úmyslu a v nejlepším zájmu dítěte. Lidé úspěšní ve svých oborech, kteří vnímají roli svých rodičů a jejich podíl na svém úspěchu, často nejvíce oceňují to, že je rodiče podporovali právě v tom, co oni chtěli a nepochybovali o tom, že dosáhnou toho, za čím poctivě půjdou. Jak poskytovat podporu, aby ji dítě vnímalo pozitivně?
  • Rodič jako zprostředkovatel reality – Zkušenosti jsou nepřenositelné, nicméně mohou inspirovat. Mluvte doma před svým dítětem a s ním o své práci. Povídání můžete doplnit tím, že ho vezmete na své pracoviště. Co ještě můžete udělat, čím byste mu zprostředkovávali realitu světa práce?
  • Rodič jako nositel informací – Rodič je svému dítěti významným zprostředkovatelem zdrojů informací pro volbu školy a budoucí profese. Které jsou kvalitní zdroje informací pro oblast volby školy a budoucí profese? Důležité je vědět, pro jaký účel zdroje hledáme a znát požadavky, které na ně klademe.
Kapitola 4 - Od rozhodnutí k nástupu do školy

STÁHNOUT PDF UKÁZKU str. 82-83

Vaše dítě již ví, jaký obor (povolání) chce studovat. Nyní hledá odpověď na otázky: Na které školy podat přihlášku? Jak vše zařídit a dostat se na vysněnou školu? Jak poznat tu lepší školu ze dvou možných? V této kapitole se zabýváme praktickými záležitostmi spojenými s finálním rozhodnutím a nástupem na školu.

Kapitola 5 - Možnosti změny studia

I když se spolu s dítětem zodpovědně věnujete výběru studijního oboru a vhodné školy, není zaručeno, že ho pak realita školy či oboru zaujme nebo zvládne její požadavky. Přechod na vyšší stupeň vzdělávání je vždy velká změna, zátěž a stres, a zvyknout si na novou školu, nový kolektiv a nový přístup chvilku trvá. Stává se, že původní volba nebyla správná, a je potřeba řešit přestup na jiný obor na dané škole příp. na jinou školu. Kterým směrem se ale vydat? Můžete něco udělat pro tu “správnou” změnu?

Kapitola 6 - Kariérové poradenství na škole a spolupráce rodiče se školou

Jak zodpovědný rodič, tak dobrá škola usilují o podporu dětí v jejich kariérovém rozvoji a rozhodování. V tomto sledují rodiče i pedagogové stejný cíl. Mohou mít na volbu kariéry jiný náhled, ale právě to otevírá prostor pro spolupráci, diskusi a oboustranné rozšíření úhlů pohledu – školní prostředí často nevnímá realitu světa práce a lidé z praxe neznají možnosti školského systému. Jak spolu komunikovat? Kde vidíme prostor pro rozvoj vaší spolupráce se školou?

E-kniha obdržela
Národní cenu kariérového poradenství 2021

Co říkají naši čtenáři

Kniha Průvodce rodičů kariérou dítěte nabízí velmi netradiční pohled na oblast kariérového poradenství. Jde o zajímavou formu rozhovoru kariérového poradce a rodiče. Cílem tohoto rozhovoru je navigovat rodiče v procesu komunikace s dětmi o otázkách, které jsou spojené s jejich rozhodováním o volbě dalšího vzdělávání a budoucího profesního zaměření. Text je psaný tak, aby byl rodičům srozumitelný a blíže je seznámil s tím, co mohou pro své děti v tomto období udělat sami, a co může nabídnout kariérový poradce. Dává též konkrétní příklady, jak vést s dětmi dialog, tipy, jak si poradit, když se nedaří. V čem spatřuji zajímavost této knihy? Především v propojení přirozeného působení rodičů s možností kultivace jejich role a aktivního uchopení tohoto tématu. Oceňuji také fakt, že kniha ukazuje možnosti i limity jednotlivých aktérů – rodičů i škol, a podporuje rodiče v tom, aby tyto možnosti aktivně rozšiřovali. Knihu jsem s radostí přečetla a dovolím si na závěr parafrázi známého přísloví – kdo hledá, v této knize najde.

Alice Müllerová
kariérová poradkyně a lektorka,
spoluzakladatelka Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z.s.

Publikace klade rodičům náročné otázky, se kterými je potřeba se utkat při provázení dítěte výběrem další vzdělávací a profesní dráhy. Dává je do kontextu měnící se společnosti a dynamicky se proměňujícího světa práce. V příručce je také množství námětů, jak jako rodič vést s dítětem rozhovor na téma profesního uplatnění. … Přestože je příručka určená rodičům, nepochybně je to zajímavá četba i pro pedagogy. V příručce jsou uvedeny také inspirativní příklady aktivit škol, které kariérové poradenství již realizují.

Silvie Pýchová
autorka recenze e-knihy v časopise Školní poradenství v praxi (2/2021)

Elektronickou knížku Jak spolu s dítětem zvládnou volbu povolání? jsem si koupil, přečetl a jsem rád, že vznikla. Obě autorky, Andrea Csirke a Petra Šnepfenbergová, jsou aktivní kariérové poradkyně a na publikaci je to znát. Knížka je totiž hodně komunikační – vede s vámi dialog, předkládá inspirace, motivuje vás k přemýšlení, dává otázky a nabízí odpovědi. Je určena především rodičům, kteří chtějí svým dětem pomoci při volbě povolání a profesního směřování. Tím je na našem trhu unikátní. Cenná je ale i pro samotné kariérové poradce a školy, ve kterých působí. Umět se totiž podívat na volbu profesního směřování z perspektivy rodičů je pro poradce ze škol velmi obohacující, a vlastně i nezbytné. Ostatně celou jednu kapitolu věnovaly autorky možnostem spolupráce školních poradců s rodiči. Knížka Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání? může být cenná i pro ředitele základních a středních škol, kteří v ní mohou, mimo jiné, načerpat inspirace k zavádění komplexních služeb školního poradenství; služeb, které budou moderní, vstřícné a kvalitní.

Mgr. Richard Veleta, Ph.D. 

manažer tvorby standardů NSK, Národní pedagogický institut ČR,
člen týmu Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Karlovarském kraji

„Co si budeme povídat, na náš život mají vliv i náhodná setkání, výrazné osobnosti nebo jen maličkosti a detaily. Mnohdy studujeme obory jen kvůli tomu, že to si to někdo přál, a nakonec skončíme u úplně jiného řemesla. Tato knížka by měla pomoci rodičům, učitelům a všem lidem, kteří ovlivňují dětské osudy, k lepšímu rozpoznávání silných stránek žáků a k jejich budoucímu úspěšnému uplatnění ve společnosti,“ říká Jan Balcar, bývalý učitel a současný ředitel Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s., která již pět let spolupracuje se školami a školkami na Trutnovsku.

Jan Balcar
ředitel MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

Knihu jsem si zakoupila hned po jejím představení na podzimní online konferenci kariérového poradenství, kde mě zaujala prezentace autorek. Kniha je opravdovým průvodcem. Stačí si přečíst téma, které mě zajímá, a aplikovat do praxe. Obsahuje příběhy ze života, které jsou pro čtenáře názorné. Tipy na zamyšlení jsou inspirující nejen pro rodiče, ale i pro kariérového poradce. Jako poradci se mi libí odkazy na materiály, literaturu a webové stránky, plné další inspirace pro mou práci. Velice ráda ji doporučím rodičům dětí naší školy. Kniha je v elektronické podobě příjemně barevně rozčleněna. Já jsem ovšem papírový čtenář, protože si do knih podtrhávám a dělám poznámky. Tudíž jsem si svou knihu vytiskla bez krásných barevných stran. Kdyby byla i méně barevná verze pro tiskuchtivé čtenáře, bylo by to naprosto dokonalé.

S díky za vaši práci a přáním pevného zdraví.

Markéta Kučerová
pedagog a školní kariérový poradce na ZŠ Bulharská, Ostrava

Po knize jsem sáhla proto, že se ve své profesi zabývám kariérovým poradenstvím a také proto, že jsem rodič, který se svou starší dcerou právě řeší volbu střední školy.
Hned na první pohled mne kniha zaujala svým designem a přehledností. Barevné rámečky s příběhy, tipy, otázkami a aktivitami dobře strukturují text.
Je pravdou, že pro rodiče je na trhu nepřeberné množství publikací, jejichž cílem je zvyšování rodičovských kompetencí v různých tématech. Myslím si, že tady našly autorky skulinku. S tak obsáhlou publikací o kariérovém poradenství určenou speciálně pro rodiče jsem se dosud nesetkala.
Kniha na mě působí dojmem průvodcovským. Nepřináší zaručené rady, ale inspiruje a doprovází. Každý si může vybrat aktivitu, která mu vyhovuje. Je zde prezentováno mnoho zajímavých a důležitých odkazů, které nabízejí další informace a pohledy na volbu povolání.
Věřím, že knihu ocení nejen rodiče, ale i kariéroví poradci a kariérové poradkyně na školách či v jiných státních i nestátních institucích.

Mgr. Michaela Houdová
vedoucí oddělení poradenství a dalšího vzdělávání na Kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v Děčíně

Kdo pro vás knihu napsal

Jsme kariérové poradkyně a lektorky. Při práci sledujeme spokojenost našich klientů a v případě dětí vnímáme jako zásadní i spolupráci s rodiči. Chceme je podporovat, aby mohli být oporou svým dětem ve velkém rozhodovacím procesu, kam po škole a jak dál do světa práce. A tak vznikla myšlenka, napsat pro rodiče knihu…

Andrea Csirke

Andrea Csirke

Moje cesta k tomu, co dělám dnes, byla klikatá. Vystudovala jsem ekonomii a práva. Mám za sebou různorodé pracovní zkušenosti v komerčním, veřejném a neziskovém sektoru, které mají jedno společné – byla a je to práce s lidmi. Již nějakou dobu se věnuji kariérovému poradenství a nabízím podporu lidem při jejich cestě životem. Baví mě přemýšlet o světě a jeho proměnách. Mám ráda pohyb ve všech jeho podobách.

Petra Šnepfenbergová

Petra Šnepfenbergová

S trochou nadhledu mohu o sobě tvrdit, že jsem se od mala připravovala na roli učitelky.  Nakonec velkou část svého dosavadního profesního života jsem jako středoškolská učitelka i pracovala. Během působení na gymnáziu jsem do svého pracovního portfolia přidala kariérové poradenství a vzdělávání, kterému se systematicky věnuji od roku 2008. Za svou práci jsem získala v roce 2018 Národní cenu kariérového poradenství.

Mou cílovou skupinou jsou především pedagogové, rodiče, žáci a studenti právě proto, že mám profesně nejblíž školství a vzdělávání. Zajímá mě například komunikace mezi rodičem a dítětem, které se rozhoduje „kam po škole“, ale také propojování školy, rodiny a reality světa práce.

Zvláštní poděkování patří zakladatelům společnosti Com-PASS Advisory s.r.o., Ondřeji Buštovi a Imrichu Lozsimu. Jejich velkorysost nám poskytla jistotu finančního zázemí, abychom se mohli plně věnovat psaní této publikace.

“Vzdělání považujeme za hodnotu, do které se vyplatí investovat. Podle nás se dokonce jedná o jednu z nejlepších investicí, kterou můžeme pro budoucnost nás a našich dětí udělat. Taková investice se zcela jistě neztratí, budou-li naše děti chtít samy se vzdělávat a najdou-li k tomu svoji vlastní cestu. My rodiče jim můžeme pomoci tím, že důležitost vzdělání budeme neustále připomínat a budeme svým dětem k dispozici, potřebují-li pomoc. Tato kniha je zamyšlením nad tím, jak by tato cesta mohla vypadat, proto jsme se její vznik za Com-PASS Advisory rozhodli podpořit.”

Ondřej Bušta a Imrich Lozsi 

Koupit e-knihu

Zvolte si prosím variantu pro jednotlivce nebo podle počtu žáků vaší školy nebo instituce

Prosíme firemní zájemce o licenci, kontaktujte nás na andrea@kymcimbyt.cz.
Díky výtěžku z prodeje e-knihy rozvíjíme online nástroj pro žáky pro volbu dalšího vzdělávání a profesního zaměření.

Časté otázky a odpovědi

Je e-kniha vhodná pro rodiče dětí v posledních ročnících základní školy nebo i mladších?

Kniha je inspirací k zamyšlení pro všechny rodiče. Od rodičů dětí v mateřských školách až po rodiče studentů na středních školách. Knihou může projít jakýkoliv rodič (i budoucí) přemýšlejíc o sobě, o svém vzdělání a práci. Během četby má příležitost zamyslet se nad tím, co potřebuje jeho dítě při rozhodování o své budoucnosti a jak mu může být nápomocný. Čím dřív s tím rodič začne, tím lépe.

Jak rychle získám e-knihu?

Při platbě převodem vám bude e-kniha vygenerována okamžitě po připsání platby na náš bankovní účet. 

V jakém formátu bude e-kniha doručena?

E-kniha je ve formátu PDF, který podporuje každé vaše zařízení. Upozorňujeme, že software SimpleShop, kterým řešíme prodej této e-knihy, propisuje do její PDF verze na druhou stránku a do zápatí každé stránky e-knihy jméno (název) a e-mail objednavatele.

Vystavíte mi fakturu?

Ano. Po objednávce vám bude ihned vystavena a zaslána na vámi zadanou emailovou adresu faktura.

Nabízíte doprovodnou akci k e-knize?

Realizujeme workshopy, webináře či jiné akce připravené na míru pro rodiče a kariérové poradce. Více informací najdete na webu www.kymcimbyt.cz nebo nám napište na info@pruvodcerodice.cz.

Jak mohu e-knihu sdílet?

Pokud se vám kniha líbí a myslíte si, že může obohatit i Vaše kamarády, kolegy a známé, budeme rádi, když budete šířit odkaz na webové stránky www.pruvodcerodice.cz. Podpoříte tím vznik dalších zajímavých materiálů.

Jak mohu doručit e-knihu rodičům našich studentů?

Pokud máte školní licenci, můžete ji rodičům vašich studentů rozeslat emailem. Pokud máte MAP licenci, zašlete ji vašim školám, které ji pošlou rodičům emailem.

Kdo je prodejcem e-knihy?

Jsme Kým čím být, z. s., se sídlem Na Slavíkově 535/25,
111 01 Praha 10, IČO: 052 33 003. Zde nás můžete kontaktovat.

Share This