Všeobecné obchodní podmínky

  1. Základní ustanovení

1.1 Předmět

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) upravují prodej nehmotného produktu

  • nabízeného prodávajícím Kým čím být, z. s., Na Slavíkově 535/25, 111 01 Praha 10, IČO: 052 33 003, spolkem zapsaným ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 65907 (dále jen prodávající),
  • na webových stránkách pruvodcerodice.cz provozovaných prodávajícím,

a jeho koupi kupujícím a z tohoto vyplývající vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Nehmotný produkt je produkt, který má nehmotnou podstatu (digitální obsah) a který lze zakoupit na webových stránkách prodávajícího www.pruvodcerodice.cz provozovaných prodávajícím (dále jen produkt).

1.2 Souhlas

Kupující je povinen se před uzavřením kupní smlouvy seznámit s obchodními podmínkami, které má možnost přečíst na webové stránce prodávajícího www.pruvodcerodice.cz. Učiněním objednávky projevuje kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami.

  1. Postup uzavření kupní smlouvy

2.1 Objednávka

Kupující odešle prodávajícímu závaznou objednávku produktu prostřednictvím objednávkového formuláře. Odesláním objednávky kupující výslovně požaduje, aby mu byl produkt zpřístupněn ihned, tedy před uplynutím lhůty pro odstoupení dle ustanovení § 1829 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Kupující si je vědom, že z tohoto důvodu není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve smyslu ustanovení § 1837 písm. l zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. “Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.”

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí kupujícímu její převzetí.

2.2 Náklady na komunikační prostředky na dálku

Náklady na komunikační prostředky na dálku nese kupující sám, přičemž souhlasí s jejich využitím při prodeji produktu. Tyto náklady se neliší od základních sazeb.

  1. Úhrada ceny

Platba ceny v českých korunách probíhá pouze bezhotovostním způsobem, a to na základě faktury bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího specifikovaný na webových stránkách prodávajícího nebo on-line skrze platební bránu, na níž je kupující automaticky přesměrován při odeslání objednávky. Cena je splatná po přesměrování na tuto platební bránu a zahrnuje rovněž zpřístupnění produktu kupujícímu.

Prodávající není plátcem DPH.

  1. Dodací podmínky

Prodávající zpřístupní kupujícímu produkt uvedený v objednávce po úhradě ceny produktu a připsání peněz na bankovní účet prodávajícího zasláním produktu prostřednictvím elektronické pošty odeslané na e-mailovou adresu specifikovanou kupujícím v objednávce obratem, nejpozději do 48 hodin po připsání peněz na bankovní účet prodávajícího.

  1. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody

Vlastnické právo a nebezpečí škody na produktu přechází na kupujícího okamžikem zpřístupnění produktu postupem dle čl. 4 obchodních podmínek.

  1. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího

6.1 Prodleva při dodání produktu

Kupující je povinen prodávajícího bez odkladu vyrozumět, neobdrží-li produkt v přiměřené lhůtě po po úhradě ceny. Prodávající se zavazuje usilovat o zjištění příčin této prodlevy a o její odstranění.

6.2 Záruka

Prodávající zaručuje kupujícímu neomezený přístup k produktu po jeho zpřístupnění, a to postupem dle čl. 4 obchodních podmínek.

6.3 Poskytnuté rady a informace

Prodávající neodpovídá za správnost a úplnost rad a jiných informací obsažených v produktu. Kupující si je vědom, že produkt neobsahuje odborné rady či informace ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

6.4 Dodržování autorských práv

Kupující se zavazuje respektovat autorskoprávní ochranu produktu a dodržovat své povinnosti uvedené v čl. 7 obchodních podmínek.

  1. Autorské právo

7.1 Poskytnutí licence

Kupující bere na vědomí, že produkt je chráněn předpisy na ochranu autorských práv a práv duševního vlastnictví jakožto autorská díla. Prodávající je nositelem výhradní a neomezené licence k užití autorských děl a je oprávněn udělovat třetím osobám licenci užívat tato autorská díla. Prodávající uzavřením kupní smlouvy poskytuje kupujícímu nevýhradní licenci užít produkt výlučně pro své potřeby způsobem, ke kterému je produkt určen.

V případě školní licence je kupující oprávněn produkt zpřístupnit pedagogickému sboru školy a rodičům žáků, kteří na příslušné škole studují. V případě MAP / KAP licence je kupující oprávněn produkt zpřístupnit kontaktní osobě na spolupracujících školách, které se nacházejí v jeho regionu. Tato kontaktní osoba je oprávněna produkt poskytnout pedagogickému sboru své školy a rodičům žáků, kteří na této škole studují.

7.2 Zakázané užití produktu

Bez předchozího souhlasu prodávajícího není kupující oprávněn produkt či jeho části šířit, rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, prodávat ani ho užívat jiným způsobem než výlučně pro své potřeby. Tímto není dotčen druhý odstavec čl. 7.1 obchodních podmínek.

Kupující dále není oprávněn odstraňovat či měnit ochranné prvky na produktu, popř. informace o autorství na produktu.

7.3 Následky porušení licence

Poruší-li kupující povinnost uvedenou v čl. 7.2 obchodních podmínek, odpovídá prodávajícímu za veškerou způsobenou škodu.

  1. Ochrana osobních údajů

Poskytovatel se zavazuje nakládat s osobními údaji v souladu s právním řádem a zejména s nařízením č. 2016/679 EU, obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Detailní podmínky ochrany osobních údajů včetně specifikace zpracování osobních údajů jsou uvedeny na internetových stránkách poskytovatele www.pruvodcerodice.cz v sekci Zásady zpracování ochrany osobních údajů.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 7. 10. 2020.

Share This