Zásady zpracování osobních údajů

Za Kým čím být, z.s. si uvědomujeme důležitost ochrany soukromí a v souladu s pravidly ochrany osobních údajů dle nařízení č. 2016/679 (GDPR) vydáváme tyto Zásady zpracovávání osobních údajů.

1. Účel

Osobní údaje jsou zpracovávány zejména pro následující účely:

  • prodej produktu,
  • komunikace se zákazníky,
  • plnění zákonných povinností,
  • zasílání newsletteru.

Osobní údaje uchováváme v tajnosti, nicméně k některým z nich mohou mít v nezbytném rozsahu přístup naši dodavatelé technických a administrativních služeb za účelem zajištění kvalitních služeb nebo v případech stanovených zákonem také státní orgány.

2. Správce

Kým čím být, z.s. je spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 65907, se sídlem Na Slavíkově 535/25, 111 01 Praha 10, který provozuje webové stránky www.pruvodcerodice.cz, a zároveň je správcem pro níže uvedená zpracování osobních údajů.

3. Zpracování osobních údajů

3.1 Prodej produktu

Prostřednictvím uvedených webových stránek umožňujeme nákup nehmotného produktu. K plnění uzavřené kupní smlouvy je nezbytné zpracovávat vaše osobní údaje v rozsahu zejména identifikačních, fakturačních, dodacích údajů a údajů o platbách. Tyto údaje uchováváme po dobu plnění smlouvy a následně po dobu 5 let pro zajištění vzájemných práv a povinností.

3.2 Komunikace se zákazníky

Pokud nám zašlete e-mail, vyplníte kontaktní formulář na našich webových stránkách nebo nás jinak kontaktujete, budeme informace o vašem kontaktu zpracovávat pouze za účelem návazné komunikace s vámi. Další komunikace je šifrovaná přes Gmail, případně přes sms / volání.

3.3 Plnění zákonných povinností

Účetní doklady a další informace vyžadované zákonem zpracováváme pro splnění našich zákonných povinností a uchováváme je po dobu stanovenou zákonem, zpravidla po dobu 10 let, pokud některý předpis nestanoví dobu delší.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávané v souvislosti s plněním v rámci projektu spolufinancovaného z dotace, jsou osobní údaje uchovávány v souladu s podmínkami poskytovatele dotace zpravidla po dobu 10 let od ukončení projektu.

3.4 Zasílání newsletteru

Pokud nám k tomu udělíte souhlas na našich webových stránkách nebo se stanete naším zákazníkem tím, že si od nás zakoupíte produkt prostřednictvím našich webových stránek, můžeme vám občas zaslat newsletter. Z odběru se lze kdykoliv odhlásit, a to i pomocí linku uvedeného v každém zasílaném newsletteru. Souhlas k tomuto účelu udělujete na zpracování po dobu 3 let, pokud tuto dobu neprodloužíte nebo nevezmete svůj souhlas zpět.

4. Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme v soukromí a maximálním bezpečí. Pro zajištění kvalitních služeb však využíváme služeb našich partnerů v oblasti poskytování hostingových služeb (provoz webových stránek), cloudových služeb (e-mail, uložení dat apod.), prodej produktu a účetních služeb. Při prodeji produktu může být nezbytné předat některé údaje provozovateli platební brány. Naši partneři mohou mít v souvislosti s poskytováním služeb přístup k některým vašim osobním údajům, avšak pouze v nezbytném rozsahu. Bezpečí vašich osobních údajů je u našich partnerů zajištěno prostřednictvím jejích smluvních závazků, příp. jiných nástrojů.

V zákonem předvídaných případech můžeme být povinni předat některé údaje orgánům státní správy zejména na úseku finanční.

5. Práva

Pokud si přejete uplatnit některé z níže uvedených práv, kontaktujte nás s vaší odůvodněnou žádostí prostřednictvím e-mailu info@pruvodcerodice.cz.

5.1 Právo na přístup k osobním údajům

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte na základě vaší žádosti právo na poskytnutí informací a na poskytnutí kopie vašich zpracovávaných osobních údajů.

5.2 Právo na opravu

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné, neaktuální nebo jinak nesprávné, kontaktujte nás a my je opravíme.

5.3 Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování, pokud:

  • osobní údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné,
  • zpracování je nezákonné,
  • osobní údaje již nejsou potřeba, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právního nároku,
  • jste podali námitku proti zpracování.

Po dobu omezení budou vaše osobní údaje u nás pouze uloženy a nebudou s nimi prováděny žádné operace bez vašeho souhlasu. Omezení zpracování trvá po dobu, po kterou trvá některá z výše uvedených situací. O případném ukončení omezení budete informováni.

5.4 Právo na výmaz

Pokud již osobní údaje nejsou nezbytné k zajištění stanoveného účelu nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováním, na vaši žádost tyto osobní údaje vymažeme. V některých případech je však vaše právo omezeno. Například osobní údaje, které zpracováváme na základě našich zákonných povinností, nelze vymazat před uplynutím zákonem stanovených archivačních lhůt. Nebo v případě osobních údajů souvisejících s uzavřenými smlouvami nelze tyto vymazat před uplynutím lhůt k případnému uplatnění souvisejících nároků. V některých případech je vaše právo omezeno také naším oprávněným zájmem v případě, že by převažovalo nad vaší ochranou soukromí.

5.5 Právo podat námitku

Proti zpracování založenému na základě oprávněného zájmu a pro přímý marketing můžete podat odůvodněnou námitku. Oprávněnost námitky bude posouzena a o rozhodnutí budete vyrozuměni prostřednictvím vámi zvoleného kontaktu.

5.6 Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud si tak přejete učinit, kontaktujte nás se svojí žádostí na e-mailu info@pruvodcerodice.cz.

5.7 Právo na přenositelnost

Právo na přenositelnost je omezeno, neboť zpracování osobních údajů, která provádíme, nejsou zcela automatizovaná a nezpracováváme osobní údaje ve strukturovaném strojově čitelném formátu.

5.8 Právo podat stížnost k dozorovému orgánu

Pokud si myslíte, že s vašimi osobními údaji není nakládáno podle zákona, máte možnost obrátit se na příslušný dozorový orgán v místě vašeho bydliště, místa, kde pracujete, nebo místa, kde došlo k porušení vašich práv. Vždy se můžete obrátit na příslušné dozorové orgány v místě našeho sídla: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

5.9 Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány na váš počítač internetovými stránkami, které navštívíte. Jsou široce využívány k zajištění fungování stránek nebo zefektivnění jejich fungování, stejně jako k zajištění informací jejich provozovatelům.

Na našich webových stránkách používáme na základě našeho oprávněného zájmu cookies k zajištění jejich řádného fungování, zejména pro uchovávání informací vložených do formulářů, uchování produktu vloženého do košíku v e-shopu a dále pro získávání agregovaných analytických dat o návštěvnosti našich webových stránek prostřednictvím Google Analytics. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti a chování na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v podobě, která neumožňuje vaši identifikaci.

Share This