Co říkají naši čtenáři

Tato kniha, jak již samotný název uvádí, se snaží srozumitelným způsobem popsat zmíněnou problematiku z několika úhlů pohledu, napomáhá v rozpoznání silných a slabých stránek u dětí/žáků. Autorky v knize zařadily příběhy ze života a dobré praxe, odkazují na různé online zdroje. Kniha je velmi čtivá a inspirativní, a to jak pro rodiče, tak pro výchovné poradce, kteří mohou vhodným způsobem napomoci v tomto neopomenutelném období lidského života.

Mgr. Patrik Hrozek

koordinátor Místního akčního plánu II rozvoje vzdělávání, Slavkov u Brna

Po přečtení je dojem z publikace velmi pozitivní, nechybí žádná podstatná informace.

Přínosem byl pro mě pohled na současné hodnocení poptávky na pracovním trhu, kde je zaměření nejen na znalosti, ale také na osobnostní schopnosti a dovednosti. Pro celoživotní rozvoj je důležité, aby rodiče systematicky své děti připravovali, a právě tato publikace úspěšně pracuje s „návodem“, jak takovou přípravu provést.

Eva Winklerová

rodič

Kniha je napsána lidmi, kteří znají systém, a přitom přemýšlí mimo něj. Díky tomu obsahuje to dobré z obou světů.

Je to průvodce, který je na straně dítěte, a inspiruje k tomu, jak se podílet na hledání jeho vlastní cesty. K tomu pomáhají vhledy, podněty k diskusi i praktické informace, kterých v knize najdete dostatek.

Jura Glaser

rodič

Je to kniha plná opravdových příběhů, příkladů z praxe, návodů, odkazů na online zdroje s popisem výhod a nevýhod, otázek a odpovědí prokládaných užitečnou a zajímavou teorií. Nemůžu říci, že jsem knihu zhltla jedním dechem, protože jsem se jí schválně pomalu prokousávala, stále se k něčemu vracela a přemýšlela o obsahu jednotlivých sdělení nahlíženém z nepřeberného množství úhlů pohledu. Bylo to velmi inspirativní, obohacující… Pro mě prostě úžasné čtení.

Blanka Dračková

výchovná poradkyně na gymnáziu

Inspirativní knížka pro přemýšlivé a zodpovědné rodiče.

Cesta dítěte ke kariéře a spokojenému životu nezačíná rozhodnutím v deváté třídě nebo před maturitou. Mělo by objevovat svět práce a své touhy i možnosti již od útlého věku. A rodič, nechť je mu laskavým průvodcem.

Jen si říkám, kdybych šla po této cestě, ušetřila bych si spoustu současných starostí se svými nyní dospívajícími dětmi 🙂

Veronika Mynářová

rodič

Publikace klade rodičům náročné otázky, se kterými je potřeba se utkat při provázení dítěte výběrem další vzdělávací a profesní dráhy. Dává je do kontextu měnící se společnosti a dynamicky se proměňujícího světa práce. V příručce je také množství námětů, jak jako rodič vést s dítětem rozhovor na téma profesního uplatnění. … Přestože je příručka určená rodičům, nepochybně je to zajímavá četba i pro pedagogy. V příručce jsou uvedeny také inspirativní příklady aktivit škol, které kariérové poradenství již realizují.

Silvie Pýchová
autorka recenze e-knihy v časopise Školní poradenství v praxi (2/2021)

„Co si budeme povídat, na náš život mají vliv i náhodná setkání, výrazné osobnosti nebo jen maličkosti a detaily. Mnohdy studujeme obory jen kvůli tomu, že to si to někdo přál, a nakonec skončíme u úplně jiného řemesla. Tato knížka by měla pomoci rodičům, učitelům a všem lidem, kteří ovlivňují dětské osudy, k lepšímu rozpoznávání silných stránek žáků a k jejich budoucímu úspěšnému uplatnění ve společnosti,“ říká Jan Balcar, bývalý učitel a současný ředitel Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s., která již pět let spolupracuje se školami a školkami na Trutnovsku.

Jan Balcar

ředitel MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s.

Po knize jsem sáhla proto, že se ve své profesi zabývám kariérovým poradenstvím a také proto, že jsem rodič, který se svou starší dcerou právě řeší volbu střední školy.
Hned na první pohled mne kniha zaujala svým designem a přehledností. Barevné rámečky s příběhy, tipy, otázkami a aktivitami dobře strukturují text.
Je pravdou, že pro rodiče je na trhu nepřeberné množství publikací, jejichž cílem je zvyšování rodičovských kompetencí v různých tématech. Myslím si, že tady našly autorky skulinku. S tak obsáhlou publikací o kariérovém poradenství určenou speciálně pro rodiče jsem se dosud nesetkala.
Kniha na mě působí dojmem průvodcovským. Nepřináší zaručené rady, ale inspiruje a doprovází. Každý si může vybrat aktivitu, která mu vyhovuje. Je zde prezentováno mnoho zajímavých a důležitých odkazů, které nabízejí další informace a pohledy na volbu povolání.
Věřím, že knihu ocení nejen rodiče, ale i kariéroví poradci a kariérové poradkyně na školách či v jiných státních i nestátních institucích.

Mgr. Michaela Houdová

vedoucí oddělení poradenství a dalšího vzdělávání na Kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v Děčíně

Ve výchově a provázení vlastních dětí životem přicházejí situace, kdy vnímáme silnou potřebu opřít se o ucelené informace a návody, které nám napomohou k závěrečnému rozhodnutí. Ve své poradenské praxi se tak setkávám s rodiči a jejich dětmi nad tématem volby školy, směřování profesní dráhy, a to nejčastěji v období pátých a sedmých tříd v souvislosti s možností přechodu na víceletá gymnázia a konzervatoře, dále pak v průběhu deváté třídy. V rozhovorech děti sdílejí svoje obavy – mnohdy nevědí, čím chtějí být, mnohé profese neznají nebo si o nich nedokáží udělat reálnou představu. Od rodičů pak očekávají pomoc a podporu při výběru školy, zároveň i potřebují důvěru při volbě vlastních preferencí. Obávají se definitivnosti svého rozhodnutí. Rodiče postrádají oporu, jak a kdy s dětmi o volbě škol hovořit, radu z okolního prostředí.

Touto oporou může být právě Průvodce pro rodiče Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání, který zprostředkovává cestu k odpovědím na otázky související se směřováním profesní dráhy, přináší inspiraci rodičům i odborným pracovníkům v poradnách a školách. Jedná se o velmi praktickou příručku, která obsahuje mnoho odkazů a návrhů činností pro společná zamýšlení nad volbou povolání. Průvodce reaguje na otázky, které si děti i rodiče aktuálně kladou. Rozmělňuje obavy z fatálnosti chybného rozhodnutí, provádí procesem volby povolání, připouští změnu a posiluje důvěru rodičů ve své dítě. Velký přínos průvodce vidím v tom, že vnímá rozhodování o volbě povolání jako společnou cestu rodiče a dítěte.

Mgr. et Mgr. Simona Jetmarová

zástupkyně ředitelky, Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 10

Milá paní kolegyně, děkuji za důvěru. Vše jsem pozorně pročetla. K Vaší knize nemám vůbec žádnou připomínku. Je tam vše, co je podstatné a velmi hezky metodicky zpracované. Moc vám držím palce a mám radost, že se něco děje, a hlavně správným směrem.

Jarmila Vaničková

výchovná poradkyně SOŠ a SOU

Za obzvlášť užitečné považuji nejen praktické tipy na aktivity a náměty k diskusím v rodině, ale také mnohá upozornění na to, co rodiče často komunikují nepřímo až nevědomky a jejich děti to přitom silně vnímají. Uvědomění rodičů, jaká svá přesvědčení svou (ne)komunikací vyjadřují, a následná práce s nimi, zvyšuje šanci k lepšímu porozumění s jejich dětmi a otevření důležitého důvěrného prostoru k provedení jejich vzdělávací cestou. 

Anna Sítorová

pedagožka a lektorka

Kniha Průvodce rodičů kariérou dítěte nabízí velmi netradiční pohled na oblast kariérového poradenství. Jde o zajímavou formu rozhovoru kariérového poradce a rodiče. Cílem tohoto rozhovoru je navigovat rodiče v procesu komunikace s dětmi o otázkách, které jsou spojené s jejich rozhodováním o volbě dalšího vzdělávání a budoucího profesního zaměření. Text je psaný tak, aby byl rodičům srozumitelný a blíže je seznámil s tím, co mohou pro své děti v tomto období udělat sami, a co může nabídnout kariérový poradce. Dává též konkrétní příklady, jak vést s dětmi dialog, tipy, jak si poradit, když se nedaří. V čem spatřuji zajímavost této knihy? Především v propojení přirozeného působení rodičů s možností kultivace jejich role a aktivního uchopení tohoto tématu. Oceňuji také fakt, že kniha ukazuje možnosti i limity jednotlivých aktérů – rodičů i škol, a podporuje rodiče v tom, aby tyto možnosti aktivně rozšiřovali. Knihu jsem s radostí přečetla a dovolím si na závěr parafrázi známého přísloví – kdo hledá, v této knize najde.

Alice Müllerová

kariérová poradkyně a lektorka, spoluzakladatelka Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z.s.

Elektronickou knížku Jak spolu s dítětem zvládnou volbu povolání? jsem si koupil, přečetl a jsem rád, že vznikla. Obě autorky, Andrea Csirke a Petra Šnepfenbergová, jsou aktivní kariérové poradkyně a na publikaci je to znát. Knížka je totiž hodně komunikační – vede s vámi dialog, předkládá inspirace, motivuje vás k přemýšlení, dává otázky a nabízí odpovědi. Je určena především rodičům, kteří chtějí svým dětem pomoci při volbě povolání a profesního směřování. Tím je na našem trhu unikátní. Cenná je ale i pro samotné kariérové poradce a školy, ve kterých působí. Umět se totiž podívat na volbu profesního směřování z perspektivy rodičů je pro poradce ze škol velmi obohacující, a vlastně i nezbytné. Ostatně celou jednu kapitolu věnovaly autorky možnostem spolupráce školních poradců s rodiči. Knížka Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání? může být cenná i pro ředitele základních a středních škol, kteří v ní mohou, mimo jiné, načerpat inspirace k zavádění komplexních služeb školního poradenství; služeb, které budou moderní, vstřícné a kvalitní.

Mgr. Richard Veleta, Ph.D.

  • manažer tvorby standardů NSK, Národní pedagogický
    institut ČR
  • člen týmu Krajského akčního plánu rozvoje
    vzdělávání v Karlovarském kraji

Knihu jsem si zakoupila hned po jejím představení na podzimní online konferenci kariérového poradenství, kde mě zaujala prezentace autorek. Kniha je opravdovým průvodcem. Stačí si přečíst téma, které mě zajímá, a aplikovat do praxe. Obsahuje příběhy ze života, které jsou pro čtenáře názorné. Tipy na zamyšlení jsou inspirující nejen pro rodiče, ale i pro kariérového poradce. Jako poradci se mi libí odkazy na materiály, literaturu a webové stránky, plné další inspirace pro mou práci. Velice ráda ji doporučím rodičům dětí naší školy. Kniha je v elektronické podobě příjemně barevně rozčleněna. Já jsem ovšem papírový čtenář, protože si do knih podtrhávám a dělám poznámky. Tudíž jsem si svou knihu vytiskla bez krásných barevných stran. Kdyby byla i méně barevná verze pro tiskuchtivé čtenáře, bylo by to naprosto dokonalé.

S díky za vaši práci a přáním pevného zdraví.

Markéta Kučerová

pedagog a školní kariérový poradce na ZŠ Bulharská, Ostrava

Koupit e-knihu

Zvolte si prosím variantu pro jednotlivce nebo podle počtu žáků vaší školy nebo instituce

Díky výtěžku z prodeje e-knihy rozvíjíme online nástroj pro žáky pro volbu dalšího vzdělávání a profesního zaměření.

Share This